Rritja e rendimentit te pemët e imëta me udhëzimet e grafikut “Mulder”

Në bujqësi,  suksesi i një bimë varet nga bilanci  i lëndëve ushqyese në tokë. Grafiku i Mulder qëndron si një  udhëzues për fermerët, agronomët etj. Ky grafik, ofron një udhërrëfyes për kultivuesit që kërkojnë të optimizojnë ushqimin e bimëve dhe të rrisin produktivitetin e bimës.

Në thelbin e tij, Grafiku i Mulder-it është një paraqitje vizuale e marrëdhënieve të ndërlikuara midis makro elementeve, dhe mikroelemtenve, që janë thelbësorë për rritjen e bimëve. Çdo segment i grafikut përmban informacion të nevojshëm, duke detajuar burimet e rekomanduara të plehrave dhe normat e aplikimit të përshtatura për të adresuar mangësitë specifike të lëndëve ushqyese të identifikuara në rezultatet e testit të tokës.


Struktura e grafikut të Mulderit:

Grafiku i Mulderit zakonisht ka formën e një diagrami qarkor, i ndarë në segmente që përfaqësojnë elemente të ndryshëm ushqyes të rëndësishëm për rritjen e bimëve. Çdo segment është etiketuar me emrin e elementit ushqyes, si azoti (N), fosfori (P), kaliumi (K), kalciumi (Ca), magnezi (Mg), sulfuri (S), dhe mikroelemte të ndryshëm si hekuri (Fe), mangani (Mn), zinki (Zn), bakri (Cu), bora (B), dhe molibdeni (Mo).

Funksionaliteti:

Segmentet e elementeve ushqyes: Çdo segment i grafikut vepron si një arkiv i njohurive, duke ofruar sqarime për burimet e rekomanduara të plehrave dhe normat e aplikimit të përshtatura për elemente të caktuara ushqyese. Ky udhëzim bazohet në parimet agronomike, rezultatet e testit të tokës dhe kërkesat unike ushqyese të kulturave.

Interpretimi: Grafiku i Mulderit e fuqizon përdoruesit për të interpretuar rezultatet e testit të tokës me precizion, duke i lejuar ata të identifikojnë mangësitë ose padrejtësitë e ushqimit. Duke krahasuar nivelet e ushqyesve në tokë me rekomandimet e grafikut, fermerët mund të përcaktojnë ushqyesit specifik që duhet të shtohen përmes plehrimit.

Udhëzime specifike për kulturën: Grafiku i Mulderit tejkalon rekomandimet e zakonshme, duke ofruar udhëzime të përshtatura për lloje të ndryshme bimësh. Duke marrë parasysh kërkesat unike ushqyese dhe mekanizmat e reagimit të bimeve të ndryshme, përdoruesit mund të përshtasin aplikimet e tyre të plehrave për të siguruar rritje dhe prodhim të optimale.

Rëndësia e makro dhe mikro elementeve

Azoti (N): Azoti është një lëndë ushqyese thelbësore dhe luan një rol thelbësor në shumë funksione të bimëve. Azoti është i domosdoshëm për rritjen vegetative, pasi është një komponent kyç i klorofilit, pigmenti përgjegjës për fotosintezën. Azoti i mjaftueshëm promovon gjethin e frytshëm, dhe vitalitet të përgjithshëm të bimëve.

Fosfori (P): Fosfori është i përfshirë në transferimin e energjisë brenda bimëve, duke luajtur një rol të rëndësishëm në fotosintezë, frymëmarrje dhe ndarjen e qelizave. Ai gjithashtu mbështet zhvillimin e rrënjëve, lulëzimin dhe vendosjen e frutave.

Kaliumi (K): Kaliumi rregullon zbatimin e ujit dhe transportin e ushqimit brenda bimëve, duke ndihmuar në mbajtjen e presionit turgor dhe ekuilibrit osmotik. Ajo kontribuon në rezistencën ndaj sëmundjeve, tolerancën ndaj stresit dhe shëndetin e përgjithshëm të bimëve. Kaliumi është faktori kryesor i cilësisë së produktit​.

Kalciumi (Ca): Kalciumi është i domosdoshëm për formimin dhe strukturën e murit qelizor, duke siguruar forcë për indet e bimëve. Ai gjithashtu rregullon aktivitetin e enzimave dhe luan një rol në marrjen dhe transportin e ushqimit. Shmangë plasaritjen e frutave, dhe cilësinë e frutit pas vjeljes.

Magnezi (Mg): Magnezi është një komponent qendror i molekulave të klorofilit, i nevojshëm për fotosintezën dhe prodhimin e energjisë. Ai gjithashtu aktivizon shumë enzima të përfshira në metabolizmin e karbohidrateve dhe përdorimin e ushqimit.

Sulfuri (S): Sulfuri është një pjesëtar i amino acidëve, proteinave dhe vitaminave, i nevojshëm për rritjen dhe zhvillimin e bimëve. Kontribuon në aktivizimin e enzimave, fiksimin e azotit dhe ushqimin e përgjithshëm të bimëve.

Hekuri (Fe): Hekuri është i domosdoshëm për sintezën e klorofilës, duke luajtur një rol kritik në fotosintezë dhe prodhimin e energjisë. Ai gjithashtu është i përfshirë në aktivitetet e enzimave të lidhura me frymëmarrjen, fiksimin e azotit dhe sintezën e ADN-së. Mungesa e hekurit mund të çojë në klorozë, ku gjethetë kthehen të verdha për shkak të prodhimit të pamjaftueshëm të klorofilit.

Mangan (Mn): Mangan shërben si një koenzim për shumë enzima të përfshira në fotosintezë, frymëmarrje dhe metabolizmin e azotit. Ai gjithashtu luan një rol në mekanizmat mbrojtës antioksidant, duke ndihmuar bimën të përballojë stresin oksidativ. Mungesa e manganit mund të rezultojë në klorozë midis nervave të gjetheve dhe rritje të ndaluar.

Zinku (Zn): Zinku është thelbësor për aktivizimin e enzimave dhe sintezën e proteinave në bimë. Ai luan një rol në rregullimin e hormoneve, formimin e polenit dhe zhvillimin e rrënjëve. Mungesa e zinkut mund të çojë në rritje të ndaluar, lulëzim të vonuar dhe vendosje të dobët të frutave. Mbrojtje nga streset abiotike.

Bakri (Cu): Bakri është i përfshirë në zinxhirët e transportit elektronik në kloroplaste dhe mitokondria, duke lehtësuar prodhimin e energjisë dhe fotosintezën. Ai gjithashtu luan një rol në sintezë, i cili siguron mbështetje strukturore për muret e qelizave të bimëve. Mungesa e bakrit mund të shkaktojë deformim të gjetheve, avullim dhe fertilitet të ultë.

Bori (B): Bori është i nevojshëm për sintezën e murit celular, integritetin e membranave dhe rregullimin e hormoneve në bimë. Ajo lehtëson lëvizjen e sheqerave dhe ushqyesve brenda bimës dhe luan një rol në zhvillimin e luleve dhe qëndrueshmëri të madhe të polenit.

Molibdeni (Mo): Molibdeni është një koenzim për enzimat e përfshira në metabolizmin e azotit, duke lehtësuar konvertimin e nitratit në amoniak brenda bimës. Ai gjithashtu luan një rol në metabolizmin e sforcës dhe sintezën e disa aminoacideve. Mungesa e molibdenit mund të rezultojë në rritje të ndaluar, fiksëzim të ulur të azotit dhe gjethe klorotike.

Antagonizm dhe Sinergjia

Antagonizmi midis elementeve ndodh kur prania e një ushqimi ndikon në marrjen, transportin ose përdorimin e një ushqimi tjetër nga bimët. Kjo ndërhyrje mund të rezultojë nga mekanizma të ndryshëm, duke përfshirë reaksionet kimike, absorpsionin konkurrues, ose ndërveprimet fiziologjike brenda bimës.

Stimulimi ndodh kur niveli i lartë i një lëndë ushqyese të caktuar rrit kërkesën nga bima për një lëndë tjetër ushqyese. Rritja e niveleve të azotit krijon një kërkesë për më shumë magnez. Nëse ka më shumë kalium përdoret – kërkohet më shumë mangan e kështu me radhë.

Antagonizmi:

Antagonizmi i Kalciumit (Ca) dhe Magneziumit (Mg): Nivele të larta të magneziumit në tokë mund të ndikojnë në marrjen e kalciumit nga rrënjët e bimëve, duke shkaktuar simptoma të mangësisë së kalciumit si rrëshirat në fund të lulëzimeve. Në anën tjetër, nivelet e tepërta të kalciumit mund të ndalojnë marrjen e magneziumit, duke rezultuar në simptoma të mangësisë së magneziumit si kloroza dhe kërcellimi i gjetheve.

Antagonizmi i Kaliumit (K) dhe Magneziumit (Mg): Nivele të larta të kaliumit mund të ndalojnë marrjen e magneziumit nga rrënjët e bimëve, duke shkaktuar simptoma të mangësisë së magneziumit si kloroza midis nervave të gjethes dhe rritje e kufizuar. Ky antagonizëm është veçanërisht i dukshëm në tokat me nivele të larta të kaliumit dhe të ulëta të magneziumit.

Antagonizmi i Azotit (N) dhe Fosforit (P): Përdorimi i tepërt i azotit mund të ndalojë marrjen e fosforit nga bimët, pasi nivelet e larta të azotit promovojnë rritjen e shpejtë vegjetative, duke ulur kërkesën për fosfor. Ky antagonizëm mund të rezultojë në simptoma të mangësisë së fosforit si zhvillimi i dobët i rrënjëve dhe lulëzimi i vonuar.

Antagonizmi i Zinkut (Zn) dhe Hekurit (Fe): Nivelet e tepërta të zinkut në tokë mund të ndalojnë marrjen e hekurit nga rrënjët e bimëve, duke shkaktuar simptoma të mangësisë së hekurit si kloroza dhe rritje e ulur. Ky antagonizëm është më i dukshëm në tokat me nivel të kufizuar të hekurit, veçanërisht në tokat alkaloide.

Sinergjia:

Sinergjia e Azotit (N) dhe Kaliumit (K): Azoti dhe kaliumi interveprojnë sinergjikisht për të promovuar rritjen dhe zhvillimin e bimëve. Nivelet e mjaftueshme të azotit përmirësojnë rritjen vegetative të forta, ndërsa kali përmirëson marrjen e ujit, transportin e ushqimit dhe tolerancën ndaj stresit. Së bashku, ata kontribuojnë në fuqinë dhe të kthyerit e përgjithshme të bimëve.

Sinergjia e Azotit (N) dhe Sulfurit (S): Azoti dhe sulfuri ndërveprojnë sinergjikisht në sintezën e proteinave dhe metabolizmin e aminoacideve. Sulfuri është pjesë e aminoacideve si cisteina dhe metionina, të cilat janë të nevojshme për sintezën e proteinave. Nivelet e mjaftueshme të sulfurit përmirësojnë efikasitetin e përdorimit të azotit dhe kontribuojnë në ushqimin e balancuar të bimëve.

Sinergjia e Kalciumit (Ca) dhe Borit (B): Kalciumi dhe bori ndërveprojnë sinergjikisht në formimin e murit celular dhe integritetin e membranave. Bori promovon marrjen dhe transportin e kalciumit brenda bimës, duke përmirësuar ndarjen e qelizave, zgjatjen e rrënjëve dhe zhvillimin e frutave. Nivelet e mjaftueshme të borit përmirësojnë përdorimin e kalciumit dhe reduktojnë rrezikun e çrregullimeve të lidhura me kalciumin si rrëshirat në fund të lulëzimeve.

Sinergjia e Fosforit (P) dhe Zinkut (Zn): Fosfori dhe zinku ndërveprojnë sinergjikisht në aktivizimin e enzimave dhe metabolizmin e acideve nukleike. Fosfori është pjesë e transferimit të energjisë dhe reaksioneve të transferimit të grupit fosfat, ndërsa zinku shërben si faktor për shumë enzima. Nivelet e mjaftueshme të fosforit përmirësojnë marrjen dhe përdorimin e zinkut, duke promovuar rritjen dhe zhvillimin e përgjithshë

Msc. Verina Krasniqi

Scroll to Top