Services

Shërbimet e shoqatës

Departamenti i këshilldhënies

Ekspertët tanë me përvojë bujqësore ofrojnë shërbime të personalizuara këshilluese për fermerët. Kjo përfshin udhëzime për praktikat më të mira bujqësore, menaxhimin e të vjelurave, kontrollin e dëmtuesve dhe metodat e qëndrueshme të pemëve të imëta. Qëllimi ynë është të rrisim produktivitetin dhe të sigurojmë suksesin afatgjatë të operacioneve bujqësore në sektorin e pemëve të imëta

Trajnime dhe punëtori

Ne organizojmë sesione trajnimi dhe punëtori për të pajisur fermerët me njohuritë dhe aftësitë më të fundit. Këto sesione mbulojnë tema të ndryshme, duke përfshirë teknikat moderne të kultivimit të pemëve të imëta, praktikat e qëndrueshme dhe adoptimin e teknologjisë. Mësimi i vazhdueshëm është çelësi për të qëndruar konkurrues në sektorin e pemëve të imëta.

Ndihma për qasje në treg

Lehtësimi i qasjes në treg është një komponent thelbësor i shërbimeve tona. Ne punojmë për të lidhur fermerët/qendrat grumbulluese me blerësit e mundshëm, si në nivel lokal ashtu edhe ndërkombëtar. Nëpërmjet iniciativave të rrjetëzimit, hulumtimit të tregut dhe bashkëpunimit me palët e interesuara të industrisë, ne përpiqemi të krijojmë mundësi për fermerët/qendrat grumbulluese që të shfaqin dhe shesin prodhimet e tyre.

Avokimi dhe Përfaqësimi

Ne mbrojmë interesat e fermerëve në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar. Nëpërmjet angazhimit me organet qeveritare dhe aktorët përkatës, ne punojmë për të adresuar çështjet e politikave, për të siguruar burime dhe për të krijuar një mjedis të favorshëm për komunitetin e pemëve të imëta.

Scroll to Top